Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy trzeba koniecznie robia doprowadzenie powietrza z zewn?trz budynku? Jak to wykonaa?


Do pomieszczenia, w którym znajduje sie kominek zu?ywaj?cy powietrze do spalania nale?y zawsze zapewnia sta3y dop3yw powietrza z zewn?trz budynku. Mo?na to zrobia w sposób bezpo?redni, wyprowadzaj?c rure pod kominkiem lub w sposób po?redni, wykonuj?c w ?cianach kratki nawiewne, montuj?c nawiewniki okienne, czy korzystaj?c z funkcji rozszczelnienia okien. Nie zawsze istnieje mo?liwo?a doprowadzenia powietrza do spalania bezpo?rednio pod kominek, ale w ka?dym przypadku nale?y zapewnia sta3y nap3yw ?wie?ego powietrza. Ka?de z powy?szych rozwi?zan ma swoje zalety jak i wady, ale gdy nie zapewnimy odpowiedniej ilo?ci powietrza do spalania, kominek nie bedzie dzia3a3 prawid3owo i mo?e stanowia zagro?enie dla jego u?ytkowników. Mo?na to wykonaa oddzielnym kana3em wyprowadzonym pod kominkiem lub przeprowadzonym przez ?ciane zewnetrzn?. Najcze?ciej stosuje sie zwyk3e rury PCV lub SPIRO o ?rednicy 150mm. (do ma3ych palenisk 110mm). Je?eli na wlocie bedzie zamontowana kratka z siatk? lub bed? stosowane filtry, to nale?y odpowiednio zwiekszya ?rednice rury, nawet do 200mm. I tak zawsze jest montowana przepustnica, któr? w razie potrzeby mo?na zamkn?a. Dla naszych klientów zalecamy wcze?niejsze wykonanie projektu kominka, aby okre?lia dok3adn? lokalizacje wyprowadzenia rury, poniewa? zdarza3o sie, ?e wylot ?wie?ego powietrza zosta3 przys3oniety elementami obudowy. Je?eli nie ma czasu na robienie projektu, bo na przyk3ad jest ju? wylewana posadzka, to lepiej jest, oszalowaa miejsce w którym bedzie sta3 kominek i nie wylewaa tam betonu. Po wykonaniu dok3adnego projektu kominka, bedzie mo?na koniec rury ustawia w okre?lonym punkcie i dopiero po tym uzupe3nia beton. Generalnie rura doprowadzaj?ca ?wie?e powietrze powinna bya zlokalizowana w bliskim s?siedztwie kana3u dymowego, kilka centymetrów od ?ciany, ?eby mo?na by3o zamontowaa przepustnice zamykaj?c?. Wiecej szczegó3owych informacji znajduje sie w naszym poradniku.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017